Visie

ONZE VISIE

PLEEGZORG OOST-VLAANDEREN

 

 • Pleegzorg Oost-Vlaanderen organiseert een gepaste gezinssituatie voor wie niet thuis kan wonen of zelf geen thuis kan realiseren. Geïnspireerd door het door België erkende Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens, wil Pleegzorg Oost-Vlaanderen voor de overheid een actieve partner zijn opdat deze haar de middelen verschaft om haar taak goed uit te voeren. Zo wordt, vanuit een pluralistische visie en gesteund door de overheid een bijdrage geleverd aan een solidaire samenleving. Binnen pleegzorg doen we een beroep op het engagement van gezinnen en het netwerk van de cliënt om de zorg samen te dragen met de ouders en betrokken hulpverleners. Als dienst voor pleegzorg  blijven we gevoelig voor maatschappelijke noden en evoluties. We doen dit vanuit een openheid en met respect voor diversiteit.

 

 • Creëert een maatschappelijk draagvlak dat solidariteit en zorg tussen mensen erkent en ondersteunt. We zijn samen verantwoordelijk voor wie in onze maatschappij zorg nodig heeft.

 

 • Stelt het belang van het pleegkind en pleeggast centraal. Kinderen, jongeren en volwassenen krijgen tijd en kansen om hun talenten te ontwikkelen. We bieden een zo optimaal mogelijke levenskwaliteit. Vanuit het perspectief van (pleeg)kinderen staan continuïteit en de nood aan een stabiel en veilig  leefklimaat centraal. Bestaansonzekerheid wordt zo kort mogelijk gehouden, ook voor de ouders. Kinderen en jongeren krijgen kans op duurzame gehechtheids-en opvoedingsrelaties (met ouders, pleegouders en relevante personen uit de context). Voor de volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek streven we naar kwaliteit van bestaan[1]. Bij hen ligt de focus op het streven naar onafhankelijkheid, sociale participatie en hun algemeen welbevinden. Zowel pleegkinderen als volwassenen krijgen inspraak in het pleegzorgtraject.

 

 • Beschouwt de opvang en begeleiding van een kind/gast in een pleeggezin als hulp aan het netwerk van het kind/gast. De ouders van het kind/gast blijven daarin een belangrijke partner.

 

 • Staat voor participatie, transparantie, openheid en duidelijkheid. We betrekken zowel cliënten, gebruikers als medewerkers bij het maken van beleid en verbetering van de kwaliteit van zorg.

 

 • Werkt empowerend vanuit de aanwezige krachten en mogelijkheden van cliënten, pleegzorgers en hun respectievelijke netwerk en dit in een evenwaardige relatie.

 

 • Staat voor gedeelde zorg en samenwerking doorheen de hulpverlening. We zetten in op hulpverlening die zich, op een voor het kind of de gast  gepaste manier,  richt op de aanwezige krachten bij ouders en zijn familie, en waarborgt dat hij of zij zich verbonden kan blijven voelen.

 

 • Steunt op deskundige pleegzorgers die een degelijk aanbod van  begeleiding en vorming krijgen. We willen samenwerken met pleegzorgers die met een groot inlevingsvermogen kunnen opvoeden, die differentiëren in ouderrollen en die willen inzetten op verbondenheid met de familie van herkomst.

 

 • Werkt met deskundige medewerkers in diverse teams waar kennis en ervaring gedeeld worden. Benut de specifieke deskundigheid van elke medewerker. Pleegzorg verwacht bij zijn medewerkers een basisattitude van respect, openheid,  betrokkenheid, empathie, luisterbereidheid, integriteit en authenticiteit. De pleegzorgbegeleider  gelooft dat gezinnen kunnen veranderen, stelt zich meervoudig partijdig op, bouwt een kwaliteitsvolle samenwerkingsrelatie op en heeft de attitudes en vaardigheden om te communiceren met volwassenen en kinderen. De pleegzorgbegeleider staat open om zijn vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen en te delen.

 

 • Speelt met vernieuwende initiatieven in op maatschappelijke evoluties.

 

 • Bevraagt zichzelf als lerende organisatie. Is een professionele organisatie die zichzelf evalueert en bijstuurt op vlak van werking, leiderschap, beleid en strategie. De organisatie zorgt voor een gezond financieel beleid en een goede samenwerking met relevante partners. Pleegzorg verfijnt  zijn kernprocessen binnen de hulpverlening en beoogt positieve resultaten t.a.v. tevredenheid van medewerkers, cliënten en maatschappij.

 

 • Wil als social profit organisatie maatschappelijk verantwoord ondernemen: dit betekent dat we, samen met alle betrokkenen binnen de organisatie, op een systematische en geïntegreerde wijze, economische, milieu- en sociale overwegingen opnemen in de gehele wijze van bedrijfsvoering.

 

 • Draagt zorg voor zijn medewerkers: biedt hen kans op ontplooiing, werkt met de  talenten van de medewerkers, stelt zich solidair, pluralistisch, evenwaardig en empowerend op t.a.v. medewerkers. Elke medewerker is mee-verantwoordelijk voor een goede werksfeer en de goede werking van de organisatie.

 

 • De diensten zijn vlot bereikbaar en voor iedereen toegankelijk.

 


[1] Schalock; ‘Kwaliteit van bestaan’ op 8 levensdomeinen: emotioneel welbevinden, interpersoonlijke relaties, materieel welbevinden, persoonlijke ontplooiing, lichamelijk welbevinden, zelfbepaling, sociale inclusie en rechten.