De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen

Heb je een vraag over pleegzorg? Pleegouder worden? De praktische kant?... Op de belangrijkste vragen van kandidaat-pleegouders vind je hieronder heldere antwoorden.
Moet elk pleegkind een aparte kamer hebben?

Een aparte slaapkamer op zich is geen absolute noodzaak. Maar het kan soms praktisch zijn, afhankelijk van de leeftijd van de eigen kinderen en de nood van het pleegkind/de pleeggast om zich te kunnen afzonderen.

Hoe zullen kinderen uit de buurt, mijn familie of op school reageren op een pleegkind?

Kinderen (en ook volwassenen) uit de buurt, in je familie of op school stellen zich soms veel vragen over pleegzorg. Om wilde verhalen te vermijden kan het goed zijn om leerkrachten, maar ook de buren of ouders van vriendjes wat te vertellen over de speciale situatie van het pleegkind. Misschien komt er op school een les over pleegzorg, of kunnen de pleegouders thuis met hun kinderen eventuele ‘indianenverhalen’ bijstellen. Toch is best dat je hier voorzichtig mee bent. Veel pleegkinderen willen in de eerste plaats gewoon zijn. Zij willen vermijden om in een apart hokje te worden geduwd. Als ze er klaar voor zijn zullen ze zelf hun verhaal doen aan wie ze zelf willen. Vergeet ook niet dat pleegouders onderworpen zijn aan het beroepsgeheim.

Noemt mijn pleegkind mij mama of papa?

Vooral kleine kinderen willen graag "mama" of "papa" zeggen. Pleegouders tonen de pleegkinderen dat ze respect hebben voor de afkomst van het pleegkind, door met de ouders af te spreken hoe de pleegkinderen hen mogen aanspreken. Meestal is er een onderscheid tussen de wijze waarop pleegkinderen hun ouders, dan wel hun pleegouders aanspreken.

Kan ik beslissen naar welke school een pleegkind gaat?

Neen. In principe is dat het voorrecht van de ouders of de jeugdrechter.

Bij kortdurende pleegzorg blijft het kind in zijn gewone school als dat enigszins kan. Bij langer durende pleegzorg gaan pleegkinderen vaak naar de school die de pleegouders voorstellen. Bij jonge pleegkinderen is dat de school waar de eigen kinderen van de pleegouders gaan. Een voorwaarde om de schoolkeuze goed af te spreken is natuurlijk dat er een vlot contact is met de ouders.
 

Moet ik het rapport ondertekenen van mijn pleegkind?

Ja. Een pleegouder neemt de materiële bewaring van het kind op zich. Daarbij hoort het ondertekenen van het schoolrapport.

Maar wanneer de ouders van het pleegkind het rapport zelf kunnen ondertekenen, blijven ook zij beter op de hoogte van de schoolse evolutie van hun kind. Zij voelen zich op die manier ook in hun ouderrol erkend. Pleegouders kunnen het rapport meegeven met het kind, bijvoorbeeld wanneer het kind op bezoek gaat bij zijn ouders.
 

Moet ik voor mijn pleegkind naar het oudercontact op school?

Natuurlijk kan een oudercontact veel verhelderen, en dat niet alleen met betrekking tot de schoolresultaten. Een oudercontact kan ook helpen als de leerkracht bijzondere vragen heeft over het pleegkind of over pleegzorg. Bij kortdurende pleegzorg zijn het in principe de ouders die naar het oudercontact gaan. Er zijn ook pleegouders die de ouders mee uitnodigen naar oudercontacten.

Kan ik mijn pleegkind naar de jeugdbeweging of naar een sportclub sturen?

Ja. Het is alleen niet altijd eenvoudig om weekend- en avondactiviteiten voor het pleegkind te organiseren. Vaak zijn de bezoeken van en aan hun ouders hiervoor een obstakel. Maar wanneer het kan is een vrijetijdsbesteding zeker aan te raden. Het helpt het pleegkind zich in zijn (nieuwe) omgeving te integreren.

Bij gezinsondersteunende pleegzorg, die per definitie kort van duur is, is dat minder aangewezen. Je hebt daarbij ook het akkoord van de ouders nodig.
 

Mag ik met mijn pleegkind naar de kapper?

Ja, in principe mag dat als de ouders het daarmee eens zijn. Kapper en kledij, het zijn afspraken waar vlug iets mis mee is tussen ouders en pleegouders. Daarom worden er daarover best afspraken gemaakt bij het begin van de pleegzorgsituatie.

 

Mijn pleegkind/gast heeft een andere godsdienst. Hoe ga ik daarmee om?

Als het pleegkind of de pleeggast een andere levensbeschouwing of godsdienst heeft, is dat waarschijnlijk omdat jullie tijdens de voorbereiding op pleegzorg geen bezwaar gemaakt hebben tegen die godsdienst. Het betekent wel dat je er rekening mee moet houden dat het pleegkind zijn godsdienst kan beleven. Dat kan gaan over respect voor gebedsmomenten en voedingsvoorschriften, of andere zaken. Maar het betekent helemaal niet dat je je eigen levensbeschouwelijke overtuiging moet aanpassen.

Mijn pleegkind heeft medische hulp nodig. Wat nu?

Een zieke is iemand die in de eerste plaats geholpen moet worden. Onmiddellijk naar de dokter dus. Meestal is dat de huisarts van het pleeggezin. Voor ingrijpende medische handelingen, bijvoorbeeld operaties onder verdoving, is er altijd toestemming nodig, hetzij van de ouders, hetzij van de jeugdrechter. Bij hoogdringende ingrepen is het de behandelende arts die de beslissing neemt.

Wie betaalt de medische kosten?

Als het pleegkind ingeschreven is op het ziekenboekje van de pleegouders, dan betalen de pleegouders de medische kosten. Als dat niet het geval is, moeten de medische kosten geregeld worden via de ziekteverzekering van de ouders. In dat geval zijn het ook de ouders die de medische kosten betalen. 

Voor pleegkinderen uit de Bijzondere Jeugdzorg kunnen zware medische kosten terugbetaald worden door de dienst voor pleegzorg onder de regeling voor de bijzondere kosten. Er moet echter altijd een toestemming gegeven worden.
 

Een dokter heeft beroepsgeheim, hebben pleegouders dat ook?

Pleegouders zijn vrijwillige medewerkers van de diensten voor pleegzorg. Daarom zijn ze ook door het beroepsgeheim gebonden. Dat wil zeggen dat pleegouders discreet moeten omgaan met de informatie die zij verkrijgen over het pleegkind of de pleeggast, zijn/haar familie en zijn/haar geschiedenis. Ze bespreken best met de pleegzorgbegeleider wat dat juist betekent.

Moet ik als pleegouder een advocaat nemen?

Neen, dat is niet nodig. Voor de meeste juridische vragen kan de pleegouder bij de pleegzorgbegeleider terecht.

Moet ik mijn pleegkind opvoeden zoals mijn eigen kinderen?

Voor heel veel zaken zal de opvoeding van eigen kinderen en pleegkinderen op elkaar lijken. Je leeft tenslotte met zijn allen in datzelfde gezin. Maar pleegkinderen hebben een andere geschiedenis dan de eigen kinderen. Daarom zal de aanpak van de pleegkinderen nooit helemaal dezelfde kunnen zijn als die van de eigen kinderen. Als de reden voor de verschillende aanpak duidelijk is voor kinderen en pleegkinderen, hebben die daar meestal weinig problemen mee.

Kan een pleegkind uit logeren gaan of mee op vakantie?

Dat kan. Als pleegzorger moet je dat wel altijd op voorhand bespreken met je begeleider. Als dat nodig is, zal die zorgen voor een schriftelijke toestemming van de ouders en/of de jeugdrechter.

Kan een pleegkind naar de kinderopvang?

Pleegkinderen kunnen net zoals eigen kinderen naar de kinderopvang. Pleegouders  hebben recht op het laagste tarief en niet op een dagprijs berekend volgens het inkomen zoals bij eigen kinderen.

Wat gebeurt er met een pleegkind/pleeggast als er iets ergs gebeurt in het pleeggezin: een overlijden, een ziekte,...

Ook in een pleeggezin kunnen zich erge dingen voordoen zoals een onverwacht overlijden of een ernstige ziekte. Dat betekent niet dat de pleegzorgsituatie automatisch stopt. De pleegzorgbegeleider zal samen met het pleeggezin nagaan of de pleegzorgsituatie vol te houden is. Het belang van het pleegkind of de pleeggast is daarbij de centrale focus. Het is dus van belang de pleegzorgbegeleider op de hoogte te brengen. Hoe sneller dat gebeurt, hoe vlugger hij/zij samen met het pleeggezin oplossingen kan uitwerken. Pleegouders staan er niet alleen voor om die problemen op te lossen.

Kan ik mijn pleegkind/gast nog zien als de pleegzorgsituatie gestopt is?

Niet altijd. Het is natuurlijk leuk als pleegkinderen/pleeggasten nog contact houden met het pleeggezin als ze er niet meer wonen. Als het gaat om volwassenen die niet verlengd minderjarig verklaard zijn, kan niemand dat verbieden.

Als het gaat om minderjarigen kan dat anders liggen. Als zij nog contact willen met hun pleegouders, kan het gebeuren dat hun ouders dat niet willen. Of de jeugdrechter, het Comité Bijzondere Jeugdzorg of het tehuis zien een contact met de pleegouders niet zitten. Of één van hen wil het contact anders organiseren dan hoe de pleegouders het zien: minder, op andere plaatsen, enkel per telefoon,... En dan wordt het moeilijker. Pleegouders die een duurzame band met hun pleegkind kunnen aantonen, kunnen echter omgangsrecht vragen aan de jeugdrechter. In de praktijk komt een "duurzame band" neer op een verblijf van langere tijd in het pleeggezin. De jeugdrechter kan een positieve of een negatieve beslissing nemen. De jeugdrechter kan ook de modaliteiten ervan bepalen.
 

Ben ik als pleegouder mee verantwoordelijk voor de daden van mijn pleegkind of de schade die hij/zij aanricht?

Neen. De ouders van de minderjarige pleegkinderen blijven burgerlijk aansprakelijk voor hun kind. Het is slechts bij een persoonlijke fout dat pleegouders aansprakelijk kunnen gesteld worden. Dat moet door een rechtbank vastgesteld worden en is zeer uitzonderlijk.

Kan ik contact opnemen met andere pleegouders?

De Vlaamse Vereniging voor Pleeggezinnen vzw (kortweg V.V.P.) organiseert al 30 jaar ontmoetingsactiviteiten voor pleegouders en pleeggezinnen. Ze werken samen met de diensten voor pleegzorg, maar zijn onafhankelijk. Hieronder vind je de link naar hun website: 

http://www.pleegouders.be

 

Zo kan je ons ook helpen

Pleegzorg is meestal de beste oplossing voor een kind dat thuis niet terecht kan. Zo’n warme thuis staat ook open voor volwassenen met een beperking. Je gift, sponsering… is meer dan welkom.