Algemene Voorwaarden

 

De hierna genoemde algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”)  beheren het gebruik van de website van Pleegzorg Vlaanderen en zijn tevens van toepassing telkens wanneer een verkoop van producten (hierna de “Producten”) plaatsvindt via de website van Pleegzorg Vlaanderen. Elk bezoek van en eventuele verkoop via de website veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van de Algemene Voorwaarden door de Klant. Pleegzorg Vlaanderen behoudt ten allen tijde het recht om de Algemene Voorwaarden aan te passen.

Indien één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook nietig of niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van kracht.

Voor de betekenis van de definities gebruikt in deze voorwaarden, zie "Definities".

 

Identificatie

Pleegzorg Vlaanderen is de verkoper van de producten die getoond worden op de website (hierna de “Producten”). Pleegzorg Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Ravenstraat 98 en geregistreerd in het RPR te Leuven onder het nummer 0537.432.161;

U kan Pleegzorg Vlaanderen contacteren via:

 

Correctheid van de inhoud

Pleegzorg Vlaanderen doet haar best om de informatie op de website tijdig aan te passen. Het is evenwel niet mogelijk om alle fouten uit te sluiten. De Klant erkent dat er onjuistheden of typfouten in de informatie en andere gegevens op de website kunnen voorkomen. De informatie omtrent de Producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie die de Klant vindt op de 'Product-pagina', zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder de Klant hiervan expliciet op de hoogte te brengen. Pleegzorg Vlaanderen poogt naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur, bij ontvangst van een product niet kan afwijken.

Pleegzorg Vlaanderen zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van de website en de webshop, inclusief, zonder beperking, de inhoud en eventuele fouten.

 

Prijzen

Alle prijzen worden vermeld op de webshop en zijn inclusief BTW voor leveringen binnen de EU en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal de Klant zo snel mogelijk worden geïnformeerd. De Klant kan in voormeld geval kosteloos de bestelling annuleren. Leveringen buiten de Europese Unie kunnen leiden tot taksen dewelke door de ontvanger moeten betaald worden.

 

Bestelling

Een "Bestelling" is het online aankopen van een Product dat wordt geleverd op het door de Klant aangeduide adres.

Pleegzorg Vlaanderen zal de geplaatste Bestellingen verwerken conform de modaliteiten opgenomen in de Algemene Voorwaarden. De Bestelling kan enkel verwerkt worden indien het orderproces, zoals vermeld onder titel Orderproces, op een correcte wijze werd doorlopen.

Pleegzorg Vlaanderen behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
 • wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de Klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen;
 • bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 • bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 • bij overmacht.

 

Orderproces

Bestellen kan vanaf 18 jaar of ouder.

Het orderproces omvat de volgende stappen:

1. Keuze van het Product en toevoeging aan de winkelwagen;
2. Checkout-scherm;
3. Ingave identiteitsgegevens en afleveradres van de Klant;
4. Selectie van de verzendwijze;
5. Selectie van de betalingswijze;
6. De Klant zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;
7. De Klant zal de kans hebben een samenvatting van de Bestelling te bekijken.

Na het plaatsen van een Bestelling zal de Klant van Pleegzorg Vlaanderen een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Voor zover de betaling gebeurde via een kredietkaart (zie “Betaling”), zal de Klant tevens een e-mail ontvangen met de status van de betaling. Zodra het/de bestelde Product(en) worden opgestuurd zal de Klant tevens een verwittiging ontvangen. Alle Bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties, bij een onverwachte stockbreuk zal Pleegzorg Vlaanderen de Klant informeren. Zij behoudt zich alleszins het recht voor om een Bestelling te annuleren.

De van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden in de e-mail van bevestiging van de Bestelling meegezonden en zijn van toepassing op elke rechtsverhouding die tussen Pleegzorg Vlaanderen en de Klant ontstaat, dit met uitzondering van enige andersluidende algemene voorwaarden. De Klant bevestigt dit uitdrukkelijk tijdens het bestelproces.

 

Betaling

Betaling dient de levering van de Producten vooraf te gaan en gebeurt via één van de betalingsmodaliteiten vermeld op de webshop. Het bedrag zal worden aangerekend in Euro. Mollie zal u tevens een update sturen. Voor de betalingsmodaliteiten met kredietkaarten en de veiligheid hieromtrent zie ook de privacy policy.

Sommige bedrijven, gelegen in bepaalde landen en in het bezit van een geldig BTW nummer, hebben de mogelijkheid te betalen nà ontvangst van factuur. Pleegzorg Vlaanderen behoudt zich het recht voor om een vooruitbetaling te vragen bij een eerste bestelling.

In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Pleegzorg Vlaanderen eigenaar van de verkochte Producten tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen.

 

Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Speciale regels:
 
 • Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.
 • Zaterdaglevering is niet mogelijk.
 
 

Leveringen

Producten worden enkel geleverd na ontvangst van betaling en in de landen waarvoor de website de levering toestaat (zie “Landen waar wordt geleverd en leveringsbeperkingen”). De levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen of andere identificatiegegevens zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Klant verhaald zullen worden.
Bijna alle Producten worden verstuurd vanuit Pleegzorg Vlaanderen. Als de Bestelling niet tijdig wordt geleverd kan de Klant steeds contact opnemen met Pleegzorg Vlaanderen via info@pleegzorgvlaanderen.be met vermelding van uw klantennummer of ordernummer. Mocht Pleegzorg Vlaanderen er door uitzonderlijke omstandigheden niet in slagen de Bestelling binnen de 30 dagen na de orderbevestiging uit te sturen dan kan de Klant de Bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling gegarandeerd.
De verzending wordt steeds uitgevoerd via bPost en hun partners. Voor het in ontvangst nemen van de Producten wordt geen handtekening vereist. Wanneer de Bestelling past in een brievenbus wordt deze als een valabele methode aanzien.
 
 

Gebrekkig product of verkeerde levering

Bij ontvangst zal de Klant de Producten onmiddellijk inspecteren. Indien de Klant van mening bent dat de levering niet conform de Bestelling is, dient de Klant Pleegzorg Vlaanderen hiervan onmiddellijk en alleszins binnen de 48u na levering op de hoogte te stellen, met vermelding van het ordernummer en een omschrijving van het via volgend email adres: info@pleegzorgvlaanderen.be.
 
Enige klachten geformuleerd na deze termijn kunnen niet in overweging worden genomen.
 
 

Klachtenbehandeling

Pleegzorg Vlaanderen streeft er naar om ingediende klachten te beantwoorden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, beantwoordt Pleegzorg Vlaanderen het  bericht binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
 

Verkoop op afstand - Recht van herroeping

Voor zover de Klant beschouwd kan worden als een consument in de zin van artikel I.1 2° van het Wetboek Economisch Recht, kan de Klant zijn recht van herroeping uitoefenen voor bestelde en ongebruikte Producten. Er geldt geen herroepingsrecht bij gepersonaliseerde producten of items die door Pleegzorg Vlaanderen tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de consument.
 

Herroepingsrecht

Conform de bepalingen van artikel VI.47-52 van het Wetboek Economisch Recht heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de Bestelling te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag (i) waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde (die niet de vervoerder is), het Product fysiek in bezit krijgt, of, (ii) voor Bestellingen waarbij de Klant in dezelfde Bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde (die niet de vervoerder is), de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de Klant gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping (te downloaden via http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_vo...) of dient hij Pleegzorg Vlaanderen via een ondubbelzinnige verklaring (bv schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de Bestelling te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Teruggestuurde Producten zullen enkel worden aanvaard door Pleegzorg Vlaanderen op voorwaarde dat de Producten onbeschadigd zijn en niet in gebruik werden genomen.
Producten die specifiek voor de Klant ontworpen zijn en/of die snel kunnen bederven (zoals, zonder limitatief te zijn, pralines, bloemen, snoepgoed, ...) worden niet teruggenomen en de Klant kan zich daarvoor niet beroepen op het herroepingsrecht.
Meer informatie omtrent uitzonderingen op het herroepingsrecht kan u vinden op FOD Economie.
 

Gevolgen van de herroeping

Ingeval van geldige herroeping van de Bestelling, ontvangt de Klant alle betalingen die de Klant tot op dat ogenblik heeft gedaan m.b.t. de Bestelling in kwestie, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Pleegzorg Vlaanderen geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld terug.
Een eventuele waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de Prodcuten dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen, zal in voorkomend geval in rekening worden gebracht.
Ingeval de Klant zich op zijn herroepingsrecht beroept, moet hij de Producten op eigen risico en eigen kosten terugsturen naar Pleegzorg Vlaanderen. Voor een retour dient de Klant de volgende procedure te volgen:
 
Stap 1: Contacteer info@pleegzorgvlaanderen.be en vermeld uw ordernummer. Wij zullen u per e-mail onze retourinstructies toesturen. De retourkosten, die wij zullen vermelden in deze email, zijn ten uwen laste.
Stap 2: Verpak de Producten voor u ze terugstuurt. De originele verpakking zorgt er mede voor dat schade tijdens het terugsturen wordt vermeden.
Stap 3: Verstuur uw aangekochte Producten onder voldoende frankering naar Pleegzorg Vlaanderen vzw, Ravenstraat 98, 3000 Leuven.
Stap 4: Mocht u vragen hebben na stap 3, aarzel niet ons te contacteren. Indien geen vragen, dan moet u de goederen binnen de veertien kalenderdagen terugsturen naar ons.
Stap 5: Na ontvangst in goede omstandigheden van de dan zal u binnen enkele dagen dagen worden terugbetaald. Mochten de Producten onvolledig of beschadigd toekomen, dan zullen wij u dit laten weten.
 
 

Beperking van de aansprakelijkheid

Gebruik van de website: Pleegzorg Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de website en/of webshop, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze webshop (inclusief maar niet beperkt tot 'verlies van winst').
Levering en andere uitsluitingen: Pleegzorg Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van Pleegzorg Vlaanderen, noch voor enige andere schade die zij zou veroorzaken door haar fout of haar nalatigheid, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het plaatsen van de Bestelling is uitgesloten van vergoeding.
De volledige aansprakelijkheid van Pleegzorg Vlaanderen zal nooit de aankoopprijs van het Product in kwestie overschrijden.
 
 

Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal van/via de webshop

De verwijzing naar een andere website via de webshop van Pleegzorg Vlaanderen is louter ter informatie. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van Pleegzorg Vlaanderen kan informatie op de webshop elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina's van de webshop, of de informaticacodes die betrekking hebben op de webshop te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen. Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de webshop, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door Pleegzorg Vlaanderen worden aangewend.
 

Beëindiging

Pleegzorg Vlaanderen behoudt zich te allen tijde het recht voor een Bestelling te annuleren, om welke reden dan ook, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.
 
 

Intellectueel Eigendomsrecht

Pleegzorg Vlaanderen heeft deze webshop voor Uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden ontwikkeld. Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten (zoals, maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, tekeningen en modellen, kwekersrechten, merken, databankrechten, softwarerechten, eventuele sui generis-rechten, topografieën van halfgeleiderproducten inclusief gelijkaardige rechten, evenals alle onderdelen ervan en inclusief de uitbreidingen, aanpassingen, verbeteringen, updates, upgrades, verdere ontwikkelingen en elk daaruit voortvloeiend recht alsook knowhow en domeinnamen), verbonden aan deze webshop en/of de inhoud die daarop verschijnt of daarmee verband houdt (zoals tekens, illustraties, beelden of emblemen die op de Producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen) worden exclusief beheerd door en zijn het exclusief bezit (in eigendom of gebruik) van Pleegzorg Vlaanderen. Op grond van deze rechten is het onder meer verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de webshop geheel of gedeeltelijk te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden. Dit alles evenwel met uitzondering van de wettelijke uitzonderingen, zoals voorzien in Boek XI. van het Wetboek Economisch Recht. Zo mag u wel  de inhoud downloaden en hiervan één kopij maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u de inhoud van het materiaal waarop de Intellectuele Eigendomsrechten gelden in haar oorspronkelijke staat handhaaft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt dus niet toegelaten. 
 
 

Privacy policy

Pleegzorg Vlaanderen erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Onze Privacy Policy kan u terugvinden onderaan onze website. Deze privacy policy voorwaarden zijn van toepassing op alle Producten en diensten aangebracht door Pleegzorg Vlaanderen. Door het  plaatsen van een Bestelling aanvaardt de Klant expliciet de Privacy Policy.
Door te bestellen via de webshop van Pleegzorg Vlaanderen, staat de Klant Pleegzorg Vlaanderen uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de Bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame over de diensten en producten van Pleegzorg Vlaanderen of van andere soortgelijke ondernemingen.
De Klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.
 
 

Definities

In het kader van deze algemene voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:
 
 • Algemene Voorwaarden: Deze voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen;
 • Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals beschreven in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van de betaling, wordt de Bestelling een Verkoop;
 • Pleegzorg Vlaanderen vzw: Pleegzorg Vlaanderen, vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Ravenstraat 98 en geregistreerd in het RPR te Leuven onder het nummer 0537.432.161;
 • Klant: een gebruiker van deze website, meer bepaald iemand die door het intypen van het adres van deze website of door het volgen van een link op deze website terecht komt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een Bestelling te plaatsen;
 
 

Wetgeving

De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Leuven, onverminderd het recht van de Klant om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, ...).
 
 

Slot

Deze Algemene Voorwaarden vervangen iedere vroegere overeenkomst met de Klant.
 
Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze webshop kan contact worden opgenomen via volgende gegeven: info@pleegzorgvlaanderen.be, tel. +32 16 23 97 75.
Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 28 april 2017.